เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ การจองห้องประชุมออนไลน์ ZOOM ของมหาวิทยาลัยฯ

  • เป็นการใช้งานห้องประชุมออนไลน์ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดีเท่านั้น
  • การเข้าใช้ระบบการจองห้องประชุมต้องอีเมลของมหาวิทยาลัยฯ (@aru.ac.th) ที่ลงทะเบียนเท่านั้นเท่านั้น
  • จำนวนผู้เข้าประชุมไม่เกิน 300 คน
  • ใช้สำหรับการประชุมไม่เกิน 10 ชั่วโมง
  • การจองห้องประชุมต้องจองล่วงหน้าก่อนใช้งานอย่างน้อย 1 วัน
  • การบันทึกการประชุม จะเป็นการบันทึกลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ที่สร้างห้องประชุมนั้น ๆ