คำนิยามสื่อวีดิทัศน์ และบทเรียนออนไลน์

สื่อวีดิทัศน์

เป็นลักษณะสื่อที่มีภาพเคลื่อนไหวและเสียงโดยผู้สอนควรบรรจุไว้ในแต่ละบทเรียนย่อย

บทเรียนออนไลน์

เป็นบทเรียนที่นักศึกษาสามารถศึกษาได้ตนเองตลอดรายวิชาโดยเน้นเป็นการบูรณาการจาก Thai MOOC: Life Long Learning Space for All.