(1) คณะกรรมการอำนวยการ

image

อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

กรรมการและเลขานุการ

image

นางลักขณา เตชวงษ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(2) คณะกรรมการฝ่ายบริหาร

(3) คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

(4) คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค