ข้อบังคับ/คำสั่ง/ประกาศ/ปฏิทินสหกิจศึกษา

21 เมษายน 2564

ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ประเภทที่ 5 (รอบคัดเลือก)

ดูทั้งหมด

17 กันยายน 2563

ข้อบังคับสหกิจศึกษา

17 สิงหาคม 2563

แนวปฏิบัติในการดำเนินงานสหกิจศึกษา พ.ศ. 2563

18 มิถุนายน 2563

ประกาศรหัสวิชาสหกิจศึกษา

ดูทั้งหมด

7 มกราคม 2564

แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

17 กันยายน 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

17 กันยายน 2563

แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

17 สิงหาคม 2563

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1/2563

17 สิงหาคม 2563

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2/2562

ดูทั้งหมด

7 มกราคม 2564

แนวทางการจัดการรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาสหกิจศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

17 สิงหาคม 2563

รายชื่อนักศึกษาและสถานประกอบการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดูทั้งหมด

17 กันยายน 2563

ปฏิทินการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

17 กันยายน 2563

ปฏิทินการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

Facebook ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วิดีทัศน์ทั้งหมด