งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวล่าสุด

14:30  วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม  2564
ประกาศราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15:31  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 3,600 ANSL จำนวน 14 เครื่อง ประจำคณะครุศาสตร์

13:48  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้ารอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13:40  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ รายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำห้องอธิการบดี ห้องรองอธิการบดี และห้องเลขานุการ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13:34  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างบ่ายและนม ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12:04  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ร่างประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12:02  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
แบบรูปรายการ จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานและอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:57  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางงานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:21  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ขอบเขตของงาน จ้างจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชการที่ 10 จำนวน 1 งาน ในงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก" ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานหน้าโบราณสถายวัดไตรตรึง ระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:20  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ จ้างจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชการที่ 10 จำนวน 1 งาน ในงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก" ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานหน้าโบราณสถายวัดไตรตรึง ระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กิจกรรม