arrowหน้าแรก   19 กันยายน 2560  
 
arureform.jpg
รายการหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
หลักสูตรการศึกษา
สภามหาวิทยาลัย
คณะ/หน่วยงาน
กองบริการการศึกษา
จดหมายข่าว
ภาพกิจกรรม
สืบค้นหนังสือห้องสมุด
เว็บไซต์ บุคลากร
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลจากอธิการบดี

pawa_bandit.png
data_online.png
pakan.png
ska.png
Share |
logoexpo.png
ภาพกิจกรรม ปี 2550 | พิมพ์ |
Sunday, 27 January 2008
ภาพกิจกรรมเก่า ดูได้ที่นี่
งานกีฬาพนักงานเจ้าหน้าที่ มร.รำไพพรรณี - 16 ตุลาคม 2550

อาจารย์ - เจ้าหน้าที่ ทีมงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมและดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น- 20 ก.ย. 2550

มหาวิทยาลัยจัดงานมุทิตาจิต แด่คณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2550 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 ตั้งแต่เวลา 18.00น - 22.00 น. ได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมาเป็นประธานในพิธีเปิด
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรม การใช้งาน"ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์" ให้แก่บุคคลากร เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2550 ตั้งแต่เวลา 09.30น - 16.30 น. ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดี ผศ.วันทนีย์ แสนภักดี มาเป็นประธานในพิธีเปิด
พิธีถวายพานพุ่ม-งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ - 16 ส.ค. 2550

* ชมบรรยากาศอื่น ๆ เข้าเวบเพจของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่นี่
     เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2550 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่ ขึ้น ณ หอประชุม
     พิธีส่งมอบคบเพลิงไฟพระฤกษ์พระราชทาน กีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่ 24 Bangkok2007 เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2550 ณ ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
     เมื่อวันที่ 6 - 7 ส.ค. 2550 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีต้อนรับและการเฉลิมฉลองคบเพลิงไฟพระราชทานกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่ 24 (8 - 18 ส.ค. 2550)
     เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2550 สถาบันอยุธยาศึกษา จัด สัมมนาเรื่องสภาวะโลกร้อน ขึ้น ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
     เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2550 ที่ผ่านมา โรงเรียนปฐมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่ ขึ้น ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
     เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2550 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2550 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง อธิการบดี เป็นประธานพิธี
กิจกรรม ARU Star Contest 2007 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา วันที่ 26 ก.ค. 2550 ภาคบ่าย หลังจากพิธีไหว้ครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์. 035-276-555 โทรสาร. 035-322-076
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.96 Preedeepanomyong Rd. Phranakhon Si Ayutthaya.13000 THAILAND.
Tel. +66 3527 6555 Fax.+66 3532 2076 พิกัด 14.349707,100.562966