arrowหน้าแรก arrow เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย arrow ข้อมูลทั่วไป   25 กันยายน 2560  
 
arureform.jpg
รายการหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
หลักสูตรการศึกษา
สภามหาวิทยาลัย
คณะ/หน่วยงาน
กองบริการการศึกษา
จดหมายข่าว
ภาพกิจกรรม
สืบค้นหนังสือห้องสมุด
เว็บไซต์ บุคลากร
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลจากอธิการบดี

pawa_bandit.png
data_online.png
pakan.png
ska.png
Share |
logoexpo.png
ข้อมูลทั่วไป | พิมพ์ |
ก่อตั้ง พ.ศ. 2448
ที่ตั้งปัจจุบัน 96 ถนนโรจนะ ต. ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0-3532-2076-9 โทรสาร. 0-3524-2708
พื้นที่ปัจจุบัน จำนวน 150 ไร่เศษ
คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย สิกขากาโม ภวํ โหติ
สีประจำมหาวิทยาลัย
สาขาที่จัดการเรียนการสอน สาขาการศึกษา , สาขาบริหารธุรกิจ , สาขาวิทยาศาสตร์ และ สาขาศิลปศาสตร์
คณะวิชา - ครุศาสตร์
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- วิทยาการจัดการ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) - สาขาบริหารการศึกษา
- หลักสูตรและการสอน
- สังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนา
- M.B.A
ปรัชญา คุณภาพ คุณธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บนฐานความรู้คู่มรดกโลก
พันธกิจ 1. จัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการ วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
2. วิจัย
3. ให้บริการทางวิชาการ
4. ผลิต และการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. อนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
7. ปรับปรุง พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ คือ "แหล่งการจัดการความรู้ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
อัตลักษณ์ คือ "บัณฑิตเป็นคนดี ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย จิตให้บริการ"

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์. 035-276-555 โทรสาร. 035-322-076
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.96 Preedeepanomyong Rd. Phranakhon Si Ayutthaya.13000 THAILAND.
Tel. +66 3527 6555 Fax.+66 3532 2076 พิกัด 14.349707,100.562966