arrowหน้าแรก   25 กันยายน 2560  
 
arureform.jpg
รายการหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
หลักสูตรการศึกษา
สภามหาวิทยาลัย
คณะ/หน่วยงาน
กองบริการการศึกษา
จดหมายข่าว
ภาพกิจกรรม
สืบค้นหนังสือห้องสมุด
เว็บไซต์ บุคลากร
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลจากอธิการบดี

pawa_bandit.png
data_online.png
pakan.png
ska.png
Share |
logoexpo.png
รายงานข้อมูล นักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร ปี 2555 ภาคเรียนที่ 1 | พิมพ์ |
Wednesday, 22 August 2012
 • รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามคณะและกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2555/1
 • รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา 1/2555 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา
 • รายงานบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงานปีการศึกษา 2555/1
 • รายงานบุคลากรสายวิชาการ(มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งวิชาการ และระดับการศึกษาปีการศึกษา 2555/1
 • รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 1/2555 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
 • รายงานร้อยละของรายรับตามแหล่งเงิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2555
 • รายงานร้อยระของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิต/โครงการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2555

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์. 035-276-555 โทรสาร. 035-322-076
  Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.96 Preedeepanomyong Rd. Phranakhon Si Ayutthaya.13000 THAILAND.
  Tel. +66 3527 6555 Fax.+66 3532 2076 พิกัด 14.349707,100.562966