arrowหน้าแรก   25 กันยายน 2560  
 
arureform.jpg
รายการหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
หลักสูตรการศึกษา
สภามหาวิทยาลัย
คณะ/หน่วยงาน
กองบริการการศึกษา
จดหมายข่าว
ภาพกิจกรรม
สืบค้นหนังสือห้องสมุด
เว็บไซต์ บุคลากร
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลจากอธิการบดี

pawa_bandit.png
data_online.png
pakan.png
ska.png
Share |
logoexpo.png
ข่าวสำหรับนักศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 (รอบแรก) 23178
ตารางเรียน ตารางสอน สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป จันทร์-พุธ-ศุกร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 21297
ตารางเรียน ตารางสอน สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป เสาร์-อาทิตย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 25218
ประกาศงดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 24024
ตรวจสอบห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาภาค กศ.บป. เสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 21913
ตรวจสอบห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาภาค กศ.บป. จันทร์-พุธ-ศุกร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 793
ปฏิทินการศึกษาภาคกศ.บป.ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 ภาคกศ.บป.เสาร์-อาทิตย์(ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง) 4418
ปฏิทินการศึกษาภาคกศ.บป.ประจำภาคเรียนที่2/2555 ภาคกศ.บป.เสาร์-อาทิตย์ ภาคกศ.บป.จันทร์-พุธ-ศุกร์ 4241
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทดลองใช้ฐานข้อมูล ProQuest Research Library 2783
นักศึกษาภาคปกติ รหัส 154xxxxx สามารถใช้ อีเมล์ @live.aru.ac.th ได้แล้ว 6044
นักศึกษาท่านใดมีความประสงค์ขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียนทั้ง ภาคปกติ และ กศ.บป. (รายละเอียดด้านใน) 7609
นักศึกษาชายที่มีความประสงค์ต้องการผ่อนผันรับราชการทหารให้ดูรายละเอียดด้านใน 5332
ปฏิทินการดำเนินงานของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2553 4796
ประกาศเลื่อนการเปิดภาค เรียนของนักศึกษาภาค กศ.บป. เสาร์-อาทิตย์ ศูนย์อุดมศึกษา (อ่างทอง) 5666
ประกาศเลื่อนการเรียนการสอนนักศึกษาภาค กศ.บป (ศูนย์อ่างทอง) ประจำปีการศึกษา 1/2553 3903
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษายกเว้นค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรภาคปกติ 2752
นักศึกษารหัส 753xxxxx สามารถใช้ อีเมล์ @live.aru.ac.th ได้แล้ว 2893
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบโควตา ประจำปี 2554 6787
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 3/2552 6286
รับสมัครเยาวชนผู้มีจิตอาสา จำนวน 20 คน ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะ 6094
รายละเอียดการใช้ E-mail ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 18948
นักศึกษาภาคปกติ รหัส 153xxxxx สามารถใช้ บริการนักศึกษา(ระบบทะเบียนออนไลน์) ได้แล้ว 4693
นักศึกษาภาคปกติ รหัส 153xxxxx สามารถใช้ บริการอินเตอร์เน็ต ได้แล้ว 3157
นักศึกษาภาคปกติ รหัส 153xxxxx สามารถใช้ อีเมล์ @live.aru.ac.th ได้แล้ว 4890
ตารางเรียน ตารางสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2553 8448
เพิ่ม proxy server สำหรับระบบ LAN [IP:172.16.1.3 port:8080] 5236
การตั้งค่า proxy เพื่อเชื่อมต่อ Internet 7781
นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของกองพัฒนานักศึกษาได้ที่ http://dsd.aru.ac.th 11432
นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารต่างๆจากกองบริการการศึกษาได้ที่ http://webregis.aru.ac.th 8593
ขอเชิญนักศึกษาเข้าใช้งานระบบบริการนักศึกษา 5672

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์. 035-276-555 โทรสาร. 035-322-076
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.96 Preedeepanomyong Rd. Phranakhon Si Ayutthaya.13000 THAILAND.
Tel. +66 3527 6555 Fax.+66 3532 2076 พิกัด 14.349707,100.562966