arrowหน้าแรก   19 กันยายน 2560  
 
arureform.jpg
รายการหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
หลักสูตรการศึกษา
สภามหาวิทยาลัย
คณะ/หน่วยงาน
กองบริการการศึกษา
จดหมายข่าว
ภาพกิจกรรม
สืบค้นหนังสือห้องสมุด
เว็บไซต์ บุคลากร
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลจากอธิการบดี

pawa_bandit.png
data_online.png
pakan.png
ska.png
Share |
logoexpo.png
ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก
ประกาศทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition 40420
ประกาศขยายเวลาการส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 40253
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณเรื่องการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชน 40196
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เรื่องการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 45769
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณเรื่องการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 45403
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเรื่องการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 5643
ประกาศเรื่องการรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา สังกัดสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 811
โครงการประกวดการออกแบบสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์/จัดทำสื่อมัลติมีเดีย 1083
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่รุ่นที่7 673
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณเรื่องการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ 467
ประกาศจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเรื่อง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฉบับที่ ๒ 3161
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณเรื่องการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 2729
เอกสารแนะนำการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา 3218
ประกาศม.นครพนมเรื่องการกำหนดขั้นตอนวิธีการวันเวลาสถานที่และหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 3278
กำหนดการสัมมนาวิชาการประจำปี 2555 "อาเซียนศึกษา"วันที่ 24-25 มกราคม 2556 1955
ประกาศโรงพยาบาลผักไห่ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 1466
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่องกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี 878
ประกาศเรื่องราชภัฏนครสวรรค์รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(วิชาการ)ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ 3615
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเรื่องการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3315
ประกาศเรื่องราชภัฏอุบลราชธานีขยายการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดราชภัฏอุบลราชธานี 1650
ประกาศเรื่องราชภัฏพระนครรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ครั้งที่๕/๒๕๕๕ 3156
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการสรรหา 3389
ประกาศเรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1704
ประกาศจากคณะกรรมการสรรหาเรื่องการรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง 579
ประกาศเรื่องศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน(บัญชี) 3356
ประกาศเรื่อง ม.ราชภัฏสวนสุนันทารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทชั่วคราว ประจำศูนย์การศึกษาฯจ.ระนอง 2235
ขอเชิญร่วมการจัดแข่งขัน"รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ"ครั้งที่8/2555 3090
ประกาศเรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 3632
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย คลิปวีดีโอและกลอนสุภาพ(กลอนแปด)หัวข้อ"ความสุขสร้างได้ด้วยรอยยิ้ม" 4493
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนในตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 3507
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ เรื่องรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ 1964
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่๔/๒๕๕๕ 1075
ประกาศสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) 4093
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การประกวดสปอดโทรทัศน์"วันแม่"ประจำปีงบประมาณ 2555 3914
ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2919
มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 1537
เชิญชวนส่งผลงานที่เคยตีพิมพ์จัดจำหน่ายแล้ว เข้าร่วมประกวดนิยายภาพไทยสร้างสรรค์สังคม 3487

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์. 035-276-555 โทรสาร. 035-322-076
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.96 Preedeepanomyong Rd. Phranakhon Si Ayutthaya.13000 THAILAND.
Tel. +66 3527 6555 Fax.+66 3532 2076 พิกัด 14.349707,100.562966